بازاریابی | بازاریابی اینترنتی

مشاور بازاریابی اینترنتی : راه اندازی کار و کسب، بدون داشتن واحد بازاریابی محکوم به شکست است.

من مصطفی پورمرتضوی هستم، با افتخار اعلام می کنم قبل از هر عنوانی یک بازاریاب هستم

مصطفی پورمرتضوی استراتژیست و مشاور بازاریابی و مشاور بازاریابی اینترنتی

مشاور بازاریابی اینترنتی
مشاور بازاریابی اینترنتی