مصاحبه با دکتر حسین اسلامبولچی ، مدیر ایرانی بزرگترین غول مخابراتی جهان

مصاحبه با دکتر حسین اسلامبولچی، مدیر ایرانی بزرگترین غول مخابراتی جهان دکتر حسین اسلامبولچی از جمله متخصصان برجسته حوزه ارتباطات

بیشتر بخوانید