چارلز پانزی : مبدع شیوه بازاریابی شخصیت محور

چارلز پانزی : مبدع شیوه بازاریابی شخصیت محور چارلز پانزی : مبدع شیوه بازاریابی شخصیت محور نام به انگلیسی: Charles

بیشتر بخوانید

کلیتون کریستنسون : نویسنده و استاد مدیریت دانشگاه هاروارد

کلیتون کریستنسون : نویسنده و استاد مدیریت دانشگاه هاروارد کلیتون کریستنسون: نویسنده و استاد مدیریت دانشگاه هاروارد نام به انگلیسی:

بیشتر بخوانید